เกี่ยวกับ

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559 เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดรับกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บริการข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการและวิจัยพัฒนาในด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดนให้กับผู้ประกอบการ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ครอบคลุม 6 จังหวัด ประกอบด้วย 1)จังหวัดเลย 2)จังหวัดหนองบัวลำภู 3)จังหวัดอุดรธานี 4)จังหวัดหนองคาย 5)จังหวัดบึงกาฬ และ6)จังหวัดขอนแก่น และเชื่อมโยงกับต่างประเทศ มีแนวทางในการดำเนินงานโดยบูรณาการหน่วยงาน 3 ส่วน คือ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยและภูมิภาคภายใต้กรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและภูมิภาค และจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียดนาม และจีน มีการค้าชายแดนและเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจต่างๆ เศรษฐกิจในท้องถิ่น ภูมิภาค อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สมดุลและยังยื่นต่อไป