ติดต่อ

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

234 ชั้น 1 ห้อง 20103 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 064 259 6489