ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าขแห่งประเทศไทย (รสน.)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าขแห่งประเทศไทย (รสน.)เป็นสถาบันการเงินเฉพะกิจของรัฐภายใต้การ กำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติรนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ & เว็บไซต์

0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
https://www.exim.go.th

อีเมล

info@exim.go.th